Stichting ONE is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Hierdoor genieten wij belastingvoordeel voor al onze activiteiten.

ANBI-doelstellingen

Het op materiële en immateriële wijze verlenen van ondersteuning aan personen of instellingen die ondersteuning behoeven en zich daartoe niet tot een andere persoon of instelling kunnen wenden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, met dien verstande dat de stichting bij haar activiteiten uitgaat van een christelijke grondslag.

De stichting tracht haar doel  onder meer te verwezenlijken door het verlenen van financiële hulp of het ter beschikking stellen van deskundigheid.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de Stichting ONE melding van het volgende:

in samenwerking met het Diaconaal Platform wordt twee keer per maand een spreekuur gehouden;

periodiek worden gesprekken gevoerd met de Sociale Dienst, Welzijnsorganisaties, Gemeentelijke Kredietbank, Woningcorporaties, Deurwaarders en Energiemaatschappijen.

begeleiding van alleenstaanden en gezinnen(afhankelijk van de hulpvraag kort- of langlopend). Hierbij wordt naar een oplossing van de problemen gezocht al dan niet in samenwerking met bovengenoemde organisaties, waarbij ook in voorkomende gevallen geldelijke ondersteuning wordt geboden.

de werkzaamheden verricht door het bestuur en de veldwerkers, worden niet met een beloningsbeleid gehonoreerd.

RSIN/fiscaal nummer: 8067.90.404 – ANBI.nl

 

Bel of mail voor hulp, bellen 06-52245740 Of vul onderstaand contactformulier in.